Uniewinnienie Cezarego Morawskiego

Uniewinnienie Cezarego Morawskiego – 30 lipca tego roku Cezary Morawski został UNIEWINNIONY od wszystkich zarzutów, które spowodowały jego odwołanie.

Uniewinnienie Cezarego Morawskiego oznacza de facto, że zostały odrzucone wszystkie zarzuty, na podstawie których został on odwołany ze stanowiska dyrektora naczelnego Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Uniewinnienie Cezarego Morawskiego

Uniewinnienie Cezarego Morawskiego

Dnia 30 lipca 2019 r. Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu orzekła o uniewinnieniu Cezarego Morawskiego od zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w czasie pełnienia funkcji Dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Pismem z dnia 24 września 2019 r. przekazano do Teatru Polskiego we Wrocławiu odpis prawomocnego orzeczenia.

Tym samym Cezary Morawski został uniewinniony od wszystkich  zarzutów stawianych mu w piśmie skierowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Sygnatura akt – RDFP.WR.701.107.2018; RKO.WR.711.24.2019

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że zarzuty, które okazały się być nieprawdziwe, zostały przedstawione tylko w celu odwołania Pana Morawskiego ze stanowiska i posłużyły tak naprawdę tylko, jako pretekst.

W praktyce oznacza to moim zdaniem, biorąc pod uwagę, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (któremu takie rozwiązanie było w smak) prawie przez rok nie potrafił wyłonić nowego dyrektora naczelnego teatru, że Cezary Morawski w obecnej chwili jeśli nie formalnie, to na pewno moralnie nadal jest dyrektorem naczelnym Teatru Polskiego we Wrocławiu, a ci wszyscy, którzy przyczynili się do jego odwołania na podstawie nieprawdziwych zarzutów są moralnymi bankrutami.

Amen.

Fałszywe oskarżenie

Fałszywe oskarżenie – przestępstwo, w polskim Kodeksie karnym opisane w rozdziale XXX (przestępstwa przeciw wymiarowi sprawiedliwości) w art. 234, polegające na zgłoszeniu organom ścigania lub do sądu rzekomego popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub innego rodzaju przewinienia przez inną osobę w sytuacji, gdy w rzeczywistości do naruszenia prawa w ogóle nie doszło, lub gdy naruszenia tego dopuściła się inna osoba, niż wskazana przez fałszywie oskarżającego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%82szywe_oskar%C5%BCenie

moralność

1. «zespół ocen, norm i zasad określających zakres poglądów i zachowań uważanych za właściwe»
2. «całokształt zachowań i postaw jednostki lub grupy, oceniany według jakiegoś społecznie funkcjonującego systemu ocen i norm moralnych»

https://sjp.pwn.pl/sjp/moralno%C5%9B%C4%87;2568434


#CezaryMorawski