Stowarzyszenia w zagrożeniu

 

Stowarzyszenia w zagrożeniuDla mnie kompletnie niejasne są powody, dla których na siłę próbuje się wprowadzić w życie tę ustawę jeszcze przed wyborami, ale zazwyczaj jest tak, że kiedy nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę.

Poza tym wydaje mi się, że w interesie obecnego ultraliberalnego rządu, który chodzi na smyczy kapitału i biznesu jest to, aby całkowicie rozmontować jakiekolwiek przejawy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, albowiem jest to jedyna siła w naszym społeczeństwie, która może stawiać opór i wyciągać konsekwencje arogancji i patologii władzy.

Zachęcam Was do czynnego protestu w tej sprawie – linki do odpowiednich stron są zamieszczone na samym końcu artykułu.

 

 

W Senacie RP rozpatrywany jest projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

Stowarzyszenia postulują odrzucenie tego projektu z uwagi na to, że powoduje on o wiele więcej szkody niż pożytku.

Projekt ten wręcz wypacza ideę społecznych stowarzyszeń i tylko stwarza możliwość niewielkim, trzyosobowym grupom cwaniaków podszywanie się pod autorytet organizacji społecznych w celu  pozyskiwania i konsumowania dotacji i zbiórek publicznych, a działalność społeczną przekształca na wręcz zarobkową.

Jednocześnie poprzez próbę narzucenia stowarzyszeniom niektórych rozwiązań, projekt ten w istotny sposób ogranicza, zagwarantowaną w art. 12 Konstytucji RP, wolność tworzenia i działania stowarzyszeń.

Zobacz pierwotny projekt ustawy wraz z naszymi uwagami.

Poprzednio w 2011 roku usiłowano wprowadzić poprzez senacki projekt, podobne przepisy wypaczające ideę ruchu stowarzyszeniowego. Wówczas senatorowie po wysłuchaniu argumentów stowarzyszeń, wycofali swoje podpisy pod tym projektem. Wtedy miała to być Ustawa o zrzeszeniach, sprawę opisywaliśmy – zobacz materiał z 2011 roku.

W dniach 4 i 11 marca 2015 r. odbyły się posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia tego projektu ustawy.

W trakcie posiedzeń projekt został skrytykowany m.in. przez Związek Harcerstwa Polskiego, którego Naczelnik podniosła, że zgodnie z obecnymi przepisami stowarzyszenia mogą samodzielnie podejmować uchwały o rozwiązaniu się i przekazaniu majątku rozwiązanej organizacji na dany cel i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych uregulowań w tym zakresie. Zwróciła też uwagę na to, że często majątek stowarzyszenia jest pozyskiwany przez wiele lat i obecni członkowie zarządów nie mają moralnego prawa jego zbywania, bowiem przed nimi byli w tym stowarzyszeniu inni działacze, a i po nich będą następni. Majątek należy do całego stowarzyszenia, a jednostka terenowa najczęściej mogła pozyskać majątek tylko dlatego, że korzysta z autorytetu całej organizacji, w której skład wchodzi.

Wiceprezes Zarządu Głównego PTTK zwrócił uwagę na to, że omawiany projekt wręcz przypomina pisanie statutu stowarzyszenia, a nie ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Przypomniał, że ustawa powinna określać co stowarzyszenia muszą w statucie uregulować, natomiast to w jaki sposób każde ze stowarzyszeń ureguluje dane kwestie, to już jest wewnętrzna sprawa każdego ze stowarzyszeń. Stanowczo skrytykował też przedstawiony w trakcie posiedzenia przez autorów projektu pomysł wprowadzenia zasady, że w imieniu stowarzyszenia umowę będzie zawierała komisja rewizyjna.

Podobne stanowisko przedstawił Prezes Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej i Polskiego Radia Obywatelskiego PL-CB Radio, który podniósł też, że proponowane przepisy narzucają stowarzyszeniom konkretne rozwiązania organizacyjne i tym samym ograniczają zagwarantowaną im w Konstytucji RP swobodę działania, a więc są sprzeczne z zawartymi w niej zapisami. Skrytykował też propozycje przekształceń stowarzyszeń, którą ocenił jako stworzenie możliwości przejmowania majątku stowarzyszeń przez prywatne osoby, zwłaszcza poprzez spółdzielnie socjalne.

Ponadto zaapelował o wprowadzenie zapisu zwalniającego stowarzyszenia z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, co spotkało się niestety z odmową ze strony autorów tego projektu.

Natomiast pozytywnie projekt zaopiniowała organizacja o nazwie „Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych”. Jest to ta sama organizacja, na której pozytywną opinię powoływała się przedstawicielka Ministerstwa Finansów w sprawie ograniczenia zwolnienia stowarzyszeń z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości – zobacz artykuł: “Walka o racjonalne przepisy fiskalne dla stowarzyszeń non-profit”.

W wyniku zgłoszonych uwag, na prośbę autorów projektu zostało odwołane kolejne posiedzenie komisji sejmowej, zaplanowane na dzień 12 marca. Autorzy projektu poinformowali, że proszą o przełożenie terminu posiedzenia, ponieważ chcą ponownie przeanalizować jego treść.

Pomiędzy posiedzeniami komisji, Prezes Sztabu Ratownictwa SKSR zaapelował o wycofanie projektu tej ustawy, z uwagi na to, że projekt ten wręcz szkodzi idei ruchu stowarzyszeniowego.→ Zobacz treść pisma.

19-go marca 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia tego projektu ustawy. Autorzy projektu zgłosili propozycje kolejnych zmian. Tak jak na poprzednich posiedzeniach, zapisy projektu zostały skrytykowane przez przedstawicieli stowarzyszeń.

Prezes Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej zwrócił uwagę m.in. na to, że proponowane na posiedzeniu komisji kolejne zapisy projektu spowodują konieczność dokonania zmian treści statutów we wszystkich stowarzyszeniach w Polsce. Podniósł też, że propozycje zapisów w części stanowią nic innego jak jedynie dodatkowe powielenie uregulowań, które już w Prawie o stowarzyszeniach obowiązują.

Jedna z posłanek stanowczo naciskała na utrzymanie zapisu zezwalającego jednostkom terenowym stowarzyszeń na oddzielenie się od stowarzyszenia macierzystego i zabranie ze sobą majątku tej organizacji, będącego w dyspozycji danego oddziału/klubu.

Pani Sędzia reprezentująca Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciła uwagę no to, że proponowana regulacja przejmowania majątku stowarzyszeń przez ich jednostki terenowe jest wręcz sprzeczna z konstytucyjnym prawem własności.

Wydaje się jednak, że wszystkie te poważne, merytoryczne zastrzeżenia i uwagi nie docierają do autorów projektu, którzy uparcie dążą do pierwotnie zaplanowanych celów. Dla przykładu, początkowo autorzy projektu wycofali się z zapisu otrzymywania wynagrodzenia przez członków zarządów stowarzyszeń  tylko i wyłącznie z tego tytułu, że zostali wybrani do władz organizacji. Jednak już na następnym posiedzeniu zaproponowali analogiczny zapis w innymi miejscu projektu.

25-go marca 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej podkomisji. Swoim przebiegiem przypominało poprzednie. Autorzy projektu przynieśli kolejne autopoprawki, które stowarzyszenia skrytykowały. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oprócz skrytykowania projektu na posiedzeniu podkomisji, złożyło do jej przewodniczącego pismo → zobacz treść pisma.

Kolejne autopoprawki autorzy projektu przynieśli na posiedzenie podkomisji w dniu 8.04.2015 r. Tak jak poprzednio na nic się zdały słowa krytyki, które padały już nie tylko ze strony stowarzyszeń, ale także ze strony posłów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. W tracie dyskusji autorzy projektu wręcz przyznają, że zawarte w nim zapisy są zaczerpnięte wprost z przepisów dotyczących spółek handlowych i innych uregulowań dotyczących działalności gospodarczej, a zwracanie im uwag na to, że działalność stowarzyszeń to zupełnie inna sfera, wydają się być niczym innym jak tylko tzw. rzucaniem grochem o ścianę.  Pani Sędzia z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz niektórzy posłowie m.in. zwrócili uwagę na to, że proponowane zmiany w zasadach działania stowarzyszeń zwykłych niosą za sobą niebezpieczeństwo dla członków tych organizacji. Zwrócono też uwagę na to, że w wyniku proponowanych zmian stowarzyszenia będą zmuszone do przeprowadzenia zmian w swoich statutach i regulaminach. Prezes Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej stwierdził, że proponowane zmiany są przysłowiowym “wbijaniem polskiemu ruchowi stowarzyszeniowemu noża w plecy” i przestrzegał, iż zmiany te doprowadzą do masowego występowania ludzi ze stowarzyszeń. Prezes SKSR ponownie zaapelował do autorów tego projektu o jego wycofanie, ponieważ jego treść spowoduje wiele szkody dla stowarzyszeń.

W dniu 9 lipca 2015 roku nad projektem ustawy zakończyła prace podkomisja sejmowa.

Niestety treść projektu nadal prowadzi do likwidacji wielu stowarzyszeń i wypacza podstawowe idee ruchu stowarzyszeniowego. Ponadto dalej narzuca stowarzyszeniom konkretne  rozwiązania statutowe, co obliguje do przeprowadzenia zmian statutów i regulaminów pod rygorem rozwiązania tych stowarzyszeń, które takich zmian nie przeprowadzą. Prawo o stowarzyszeniach nie zezwala na funkcjonowanie stowarzyszeń, których statuty i regulaminy są sprzeczne z ustawą. Przedstawiciele niektórych fundacji zwracają się do posłów o uchwalenie tego projektu. Oczywiście zastanawia to, że z apelem takim występują te fundacje, a nie stowarzyszenia, których ta ustawa dotyczy. Jak wynika z licznych listów i wystąpień, stowarzyszenia mają całkowicie odmienne zdanie i uważają proponowane zmiany za szkodliwe i całkowicie oderwane od realiów funkcjonowania stowarzyszeń.

W dniu 4 sierpnia 2015 roku projekt miał być przyjęty przez komisje sejmowe. Jednak Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, z uwagi na wiele negatywnych opinii oraz to, że projekt ustawy wymaga licznych poprawek, postanowiły skierować go z powrotem do podkomisji w celu ponownego, dogłębnego przeanalizowania.

Przedstawiciele stowarzyszeń postulowali też, aby Sejm w ogóle zaniechał dalszego procedowania tego projektu. Jak tłumaczyli: autorzy projektu pracowali nad nim przez kilka lat, a teraz chcą go poprawić w ciągu kilku dni. Twierdzili, że w tak krótkim czasie nie sposób wypracować właściwych uregulowań.

Kolejne posiedzenie podkomisji sejmowej, rozpatrującej projekt zmian w Prawie o stowarzyszeniach przewidziano na dzień 9 września 2015 roku.

W dniu 10 września 2015 roku komisje sejmowe przyjęły projekt ustawy i skierowały go do rozpatrzenia przez Sejm RP.

Projekt ten, poza kilkoma kosmetycznymi, praktycznie nieistotnymi dla działalności stowarzyszeń uproszczeniami, w pozostałej części dalej zawiera wiele zapisów rażąco łamiących honorowaną na całym świecie i zagwarantowaną w Konstytucji RP wolność ich tworzenia i działania oraz niezwykle szkodliwych dla ich idei pro publico bono.

Z dużą krytyką ustawa ta spotkała się ze strony uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Sejmików Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się w Łodzi, w dniu 17 września 2015 roku, gdzie spotkali się przedstawiciele kilkuset organizacji i co za tym idzie wielu tysięcy osób w nich zrzeszonych.

W środę 23 września 2015r. na posiedzeniu Sejmu RP zgłoszono trzy poprawki i skierowano projekt ponownie do komisji.

W dniu 24 września 2015 roku odbyło się połączone posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Prezes Sztabu Ratownictwa SKSR oraz Wiceminister Sprawiedliwości wskazywali na to, że poprawka zmieniająca tryb postępowania  w sprawach z wniosku organu nadzoru, z nie procesowego na procesowy, jest niezasadna. Prezes SKSR podniósł też, że skutki tej poprawki są niekorzystne dla stowarzyszeń.

Zobacz przebieg posiedzenia komisji…

Niestety komisje przyjęły również i tą niekorzystną dla stowarzyszeń poprawkę. Ustawa została skierowana na posiedzenie Sejmu.

W dniu 15 września 2015 roku Sejm uchwalił ustawę i została ona skierowana do Senatu.

Dziękujemy posłom, którzy zagłosowali przeciw ograniczaniu wolności tworzenia i działania stowarzyszeń, są to:

Cichoń Janusz – z okręgu wyborczego 35 Olsztyn

Kłosowski Krzysztof – z okręgu wyborczego 36 Kalisz

Kochan Magdalena – z okręgu wyborczego 41 Szczecin

Tokarska Genowefa – z okręgu wyborczego 7 Chełm

Wipler Przemysław – z okręgu wyborczego 19 Warszawa

Pamiętajmy, zwłaszcza w czasie wyborów, że są to przyjaciele organizacji non-profit! 

Ustawy tej nie poparli też posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy wstrzymali się od głosu.

Zobacz jak głosowały kluby poselskie i jak poszczególni posłowie w tych klubach…

 

Czy Senatorowie RP zatwierdzą warte w tej ustawie szkodliwe zapisy?

Czy wszystkie stowarzyszenia w Polsce zostaną zmuszone do zmiany swoich statutów?

Czy parlamentarzyści doprowadzą do likwidacji wielu z nich!?

Czy dojdzie do ostatecznego uchwalenia tej ustawy w obecnym kształcie i tym samym znacznego ograniczenia stowarzyszeniom, zagwarantowanego w Konstytucji RP prawa do wolności zakładania i działania stowarzyszeń?!

Czy Prezydent Andrzej Duda stanie w obronie rzeczywistych stowarzyszeń członkowskich i przeciwstawi się, zawartym w złożonej przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawie, ograniczeniom konstytucyjnego prawa do wolności w tworzeniu i funkcjonowaniu stowarzyszeń?

Czy stowarzyszenia obronią swoją suwerenność, czy też lobby na rzecz stworzenia prawnej możliwości zarabiania pod szyldem stowarzyszeń społecznych okaże się silniejsze?

Najbliższe dni dadzą odpowiedź na te pytania.

O postępach prac nad tym projektem będziemy Państwa informowali. W naszym serwisie zostaną też na stałe zamieszczone imienne listy parlamentarzystów ze wskazaniem, kto jak głosował.

 

Zobacz nasze uwagi do treści tej ustawy po zmianach w Sejmie  – nasze uwagi wpisaliśmy kolorem czerwonym…

Dla porównania zobacz aktualną treść Prawa o stowarzyszeniach

Sprzeciwy przeciwko wypaczaniu Prawa o stowarzyszeniach można wysyłać na adresy:kpcpp@senat.gov.pl i krps@senat.gov.pl  są to adresy komisji, które będą w Senacie zajmowały się tą ustawą.

Organizacje mogą też wyrazić swój sprzeciw przeciwko tej ustawie pisząc do Senatu RP. Stowarzyszenia mogą też zgłosić udział swojego przedstawiciela w posiedzeniu komisji rozpatrujących tą ustawę w Senacie.

Link do formularza listu na stronie Senatu RP.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem w sprawie rozpatrywanych przez Sejm zmian przepisów o działalności pożytku publicznego.

oraz Walka o racjonalne przepisy fiskalne dla stowarzyszeń non-profit.

link do źródła:
https://kempinsky.pl/ratownictwo.org/prawa-obywatelskie/publikacje-stowarzyszenia/115-20150110ust


#stowarzyszenia