Śliskie są ścieżki literackie

Śliskie są ścieżki literackie w Polsce – o tym, jak to wielka i niezależna publicystyka zginęła poprzez powszechną pogardę intelektu.

Jolanta Zaczkowska dzieli się z nami refleksją na temat pauperyzacje sztuki i jak śliskie stały się literatury ścieżki w naszej miodem i mlekiem płynącej krainie.

Śliskie są ścieżki literackie

Śliskie są ścieżki literackie w Polsce

U nas panuje prawie że od góry do dołu, w literaturze i krytyce, w życiu i sztuce p o g a r d a  i n t e l e k t u.

To jest straszne.

Mędrsi udają głupich (puszenie się perwersyjne na wywrót), aby móc żyć, nie wybijać się z otoczenia, które zionie umysłową pustką i brakiem wszelkiego światopoglądu: ludzie piszący zatłamszają w sobie światopoglądy, dlatego że to nie popłaca, i ze strachu kłamią, kłamią, kłamią jak jeden mąż.

Śliskie są ścieżki literackie w Polsce, śliskie i niebezpieczne – höchst gefährlich: wewnętrznie, a z drugiej strony zewnętrznie.

Jak słusznie zauważył Wasowski: wielka niezależna publicystyka (tak dobra instytucja jak sąd) zginęła, a metody, które się dziś stosuje, powrócić jej społeczeństwu (a jest to dar “nieba” wprost bezcenny) nie potrafią: zatłamszą ją zupełnie. Witkacy

Jolanta Zaczkowska 
https://www.facebook.com/jolanta.zaczkowska.1/posts/813078365517554

intelekt 

[łac. intellectus ‘pojmowanie’, ‘rozumienie’],

filoz. należąca do osób duchowa władza poznawcza, zdolna do ujmowania bytu w sposób pozaempiryczny, nienaoczny;

jedna z cech konstytutywnych osoby; wg klasycznego wykładu Arystotelesa intelekt jest władzą niematerialną, a w człowieku występują 2 różne intelekty: intelekt czynny, który z uzyskiwanych przez zmysły wrażeń (sensibilia) wydobywa treści poznawalne intelektualnie (intelligibilia), następnie przedstawia je intelektowi biernemu, a na końcu, we współpracy z intelektem biernym i władzami zmysłowymi, tworzy wiedzę, łącząc rozumienie intelektualne ze znakami fizycznymi; intelekt bierny przyjmuje wydobyte przez intelekt czynny treści i jest podmiotem ich pełnego rozumienia, które stanowi zasadę poprawności wiedzy o rzeczywistości; w antropologii filozoficznej rozważania nad strukturą i funkcjonowaniem intelektu wiążą się z problematyką inteligencji (intelligentia), umysłu (mens) i rozumu (ratio).W szerszym, potocznym znaczeniu utożsamia się często i. z umysłem, rozumem, całokształtem wiedzy, doświadczenia i zdolności umysłowych człowieka bądź z inteligencją.
https://kempinsky.pl/encyklopedia.pwn.pl/haslo/intelekt;3915035.html

#intelekt