O powracających słowach

” O powracających słowach ” to opowiadanie Janusza Mędrkiewicza w wykonaniu Jarosława Górala, które Radio Garderoba postanowiło wyemitować, albowiem pytanie o tym czym jest prawo wydaje się być aktualne, jak nigdy.

 

O powracających słowachZ jednej strony ” O powracających słowach ” doskonale obrazuje, że ślepe przestrzeganie prawa może mieć dramatyczne konsekwencje, z drugiej jednak jest to pierwszorzędny dowód na to, że prawo powinno być jednakowe dla wszystkich, co w dobie immunitetów i korupcji sądów ma ogromne znaczenie.

Ponieważ Radio Garderoba obiecało zajmować się różnymi przejawami patologii w społeczeństwie, postanowiliśmy dzisiaj nie publikować felietonu o teatrze, lecz właśnie to opowiadanie, które daje dużo do myślenia.

Radio Garderoba przedstawia:
O powracających słowach

 

 

Radio Garderoba

Radio Garderoba jest projektem medialnym, który powstał z inicjatywy aktora Jarka Górala.
https://kempinsky.pl/radio-garderoba-przedstawia/

Jarosław Góral:
Radio Garderoba Jarosław Góral Porażka dyrektora

https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1118436

https://www.filmweb.pl/person/Jaros%C5%82aw+G%C3%B3ral-84200

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaros%C5%82aw_G%C3%B3ral

https://www.facebook.com/jarek.goral.50?fref=ts

Prawo

Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektywpostępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.

Pojęcie prawa jest również używane na oznaczenie prawa w ujęciu podmiotowym (prawo podmiotowe). Tak rozumiane występuje, gdy mówimy, że mamy prawo (jesteśmy uprawnieni) do czegoś. Ten artykuł nie dotyczy tak rozumianego prawa.

Spory o istotę prawa

Prawo, ze względu na wieloznaczność pojmowania, w tym różnice światopoglądowe wydających o nim opinie, jest pojęciem wyjątkowo trudnym do zdefiniowania. Dlatego wszelkie jego definicje są przedmiotem sporów.

Koncepcje podstawowe

Zygmunt Ziembiński, rozważając problem wielości sposobów pojmowania prawa, wyróżnia spośród nich kilka podstawowych koncepcji i subkoncepcji, w tym:

  • koncepcje normatywne, zgodnie z którą prawo jest zespołem norm postępowania; w ramach koncepcji normatywnych współistnieją:
    • koncepcja pozytywistyczna, zgodnie z którą prawo obejmuje wyłącznie normy, które zostały ważnie ustanowione lub uznane przez kompetentny organ władzy publicznej, natomiast to, czy i jak wspomniane normy mają się do kryteriów pozaprawnych (np. przyjmowanych przez kogoś ocen moralnych), nie jest przedmiotem zainteresowania nauki prawa i nie ma żadnej doniosłości dla ważności i mocy tych norm;
    • koncepcja prawnonaturalna, zgodnie z którą prawo obejmuje tylko i wyłącznie te normy prawa pozytywnego, które pozostają w zgodzie z ustanowionymi przez absolutny autorytet (tj. przez Boga, Rozum, etc.) normami moralnymi lub innymi, dającymi się wywieść z przyjętych przez ten autorytet ocen;
    • koncepcje niepozytywistyczne, zgodnie z którymi prawo obejmuje normy prawa pozytywnego oraz inne elementy, które wyznaczają sposób rozumienia i stosowania norm prawa pozytywnego;
  • koncepcje realistyczne, zgodnie z którymi przyjmuje się, że prawem jest zespół faktów społecznych lub psychicznych, związanych ze stanowieniem, obowiązywaniem i stosowaniem norm prawnych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo


#prawo