Moralność jest frazesem paź03

Tags

Related Posts

Share This

Moralność jest frazesem

Moralność jest frazesem – o tym, jak nisko upadła nasza moralność, skoro udowodnienie komuś kłamstwa na nikim nie robi już wrażania.

Jedna z moich ulubionych felietonistek napisała kilka słów refleksji o naturze ludzkiej, która sprowadza się do tego, jak to mawiał Szekspir, że “miernota się stroi i raduje zyski, a prostą prawdomówność głupotą się zowie”, czyli że obecnie moralność jest frazesem.

 

Tekst czytelny na komórce:
https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/10220060477716673

 

 

Moralność jest frazesem

 

 

Moralność jest frazesem

Udowodnienie komuś kłamstwa, oszustwa, zdrady… nie robi większego wrażenia na ludziach.

Kłamcy, oszuści i zdrajcy, wracają prędzej czy później do łask. Pamięć medialna jest krótka i wybiórcza.

Moralność jest frazesem, honor przeżytkiem, uczciwość naiwnością.

Dziczejemy.

Irena Czusz

 

 

Moralność

Moralność – zbiór zasad (norm), które określają, co jest dobre, a co złe.

 

Systemy normatywne

Moralność jest jednym ze społecznych systemów normatywnych (systemów norm społecznych, zasad). Zwykle jednocześnie istnieje kilka konkurencyjnych (i po części zgodnych, po części różnych) systemów normatywnych, funkcjonujących w obrębie kultury, na przykład:

 

  1. normy postępowania, dopuszczone przez prawo.
  2. normy moralne – normy nakładane przez dany system filozoficzny, religijny.
  3. normy konkretnej społeczności, którym jednostka podporządkowuje się w procesie socjalizacji (tzw. prawo obyczajowe, niepisane)

Moralność a etyka

Pochodzeniem zasad moralnych i ich sensem zajmuje się etyka. Nie są to jednak tożsame pojęcia.

 

Zasady moralne przyjmują najczęściej formę zdań rozkazujących lub zakazujących, rzadziej oznajmujących. Przykładem zasady moralnej jest np. zakaz “nie zabijaj”. Naruszenie tych zasad powoduje zwykle wewnętrzny konflikt psychiczny, zwany poczuciem winy.

 

Zasady etyczne w odróżnieniu od moralnych są ogólnymi, filozoficznymi twierdzeniami, wynikającymi z danego światopoglądu – przyjętego systemu pojęciowego (w niektórych wypadkach również religijnego). Na ich bazie można tworzyć konkretne nakazy i zakazy moralne. Często zdarza się tak, że różne zasady etyczne prowadzą do tych samych zasad moralnych.

 

Na przykład z czterech zasad etycznych:

 

  • Życie ludzkie jest święte, gdyż jest ono darem Boga. (chrześcijaństwo, islam)
  • Odbieranie życia ludzkiego jest zadawaniem największego cierpienia. (buddyzm)
  • Życie ludzkie jest podstawową wartością, gdyż wszyscy jesteśmy równoprawnymi członkami ludzkiej wspólnoty. (humanizm)
  • Życie ludzkie jest własnością jednostki oraz podstawą jej wolności, a odbieranie go jest pozbawianiem wolności w sposób ostateczny (liberalizm, indywidualizm, anarchizm),

 

można wyprowadzić nakaz moralny “nie zabijaj”, chociaż podstawy światopoglądowe tych zasad są zupełnie różne.

 

Nie wszystkie systemy etyczne prowadzą jednak zawsze do tego samego zbioru zasad moralnych. Analizując jednak zbiory nakazów moralnych, obowiązujących w różnych kulturach i epokach, daje się wyróżnić pewien zbiór zasad, które obowiązują w olbrzymiej większości z nich, takich jak generalny zakaz dopuszczania się kłamstwa, zabójstwa czy kradzieży.

 

Zdarzają się też pewne sprzeczności w samych podstawach światopoglądowych (biorące się głównie ze skrajności myślenia). Przykładem jest tu często podkreślany przez etyków konflikt pomiędzy zasadą wolności (“człowiek jest wolny”) a zasadą równości (“wszyscy ludzie są równi”). Obydwie te zasady są głęboko zakorzenione w kulturze europejskiej, jednak w skrajnej interpretacji są one sprzeczne, gdyż absolutna wolność prowadzi do powstania nierówności społecznych, a narzucenie absolutnej równości do totalitaryzmu, czyli przeciwieństwa wolności. Stąd konieczność uporządkowania zasad i nadania im różnych wag. Takie uporządkowanie nazywane jest hierarchią wartości.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Moralno%C5%9B%C4%87#:~:text=Moralno%C5%9B%C4
%87%20%E2%80%93%20zbi%C3%B3r%20zasad%20(norm),jest%20dobre%2C%20a%20
co%20z%C5%82e.


#moralność