MINISTER DAŁ 6 MILIONÓW NA TACĘ

Darowizny_cele_osob_5603180Dziś zamieszczam artykuł Andrzeja Stasiuka o tym, jak pan minister Zdrojewski zabrał 6 milionów kulturze i dał je kościołowi.

 

Pozwolę sobie tylko nieśmiało dodać, że owa suma jest większa, niż całoroczny budżet niejednego teatru…

 

 

 

 

Andrzej Stasiuk o dotacji na Centrum Opatrzności Bożej: “Minister wziął nasze 6 mln i dał na tacę”


“Da­li­śmy 6 mi­lio­nów. To zna­czy mi­ni­ster kul­tu­ry wyjął nam z kie­sze­ni i bez py­ta­nia dał, jako do­ta­cję, na Cen­trum Opatrz­no­ści Bożej. Ważne, że dał bez py­ta­nia. Od­pa­lam net i pa­trzę jak to wy­glą­da. Pa­trzę, na co po­szła moja i wasza kasa. Duże to rze­czy­wi­ście jest i widać, że każdą sumę weź­mie, bo wy­raź­nie nie­do­koń­czo­ne. W gu­ście cał­kiem ba­bi­loń­skie. Ar­chi­tek­ci wpraw­dzie twier­dzą, że „eks­pre­sja środ­ków wy­ra­zu, ład prze­strzen­ny we wnę­trzu ka­te­dry to ele­men­ty, które mają sprzy­jać spo­tka­niu wier­nych z Bo­giem”.

W po­rząd­ku – może sprzy­ja­ją, może nie. W każ­dym razie po­dob­ne bu­dyn­ki wi­dzia­łem ze­szłe­go roku w Bisz­kek, czyli sto­li­cy Kir­gi­zji. Stąd mi ta Ba­bi­lo­nia przy­szła do głowy. Jed­nak Li­che­nia nie udało się prze­bić. Li­cheń ma wdzięk i bez­pre­ten­sjo­nal­ność. No i przy jego bu­do­wie nikt mi (i wam) do kie­sze­ni łap nie pchał. Ło­ży­li wier­ni, któ­rzy chcie­li się w Li­che­niu mo­dlić. Tym­cza­sem tutaj mi­ni­ster wziął sobie nasze 6 mi­lio­nów i dał na tacę. Ale żeby nie dać się przy­ła­pać na fi­nan­so­wym kle­ry­ka­li­zmie, nasz urzęd­nik dał oczy­wi­ście na kul­tu­rę, czyli na „Mu­zeum Jana Pawła i Kar­dy­na­ła Wy­szyń­skie­go”.

Mniej­sza, że mu­zeum to po pro­stu część ko­ścio­ła, bo to gdzieś tam w ko­pu­le ma być, czy przy ko­pu­le, w każ­dym razie 20 me­trów nad zie­mią. Pod tym samym da­chem, w tych sa­mych mu­rach, z tymi sa­my­mi ka­lo­ry­fe­ra­mi i tak dalej. Więc po pro­stu fi­nan­su­je­my – w ra­mach pań­stwo­we­go me­ce­na­tu kul­tu­ral­ne­go – ka­wa­łek ko­ścio­ła, a sama eks­po­zy­cja bę­dzie do­ty­czy­ła spraw jak naj­bar­dziej ko­ściel­nych, czyli bę­dzie przy­bli­ża­ła lu­do­wi dwie wy­bit­ne po­sta­cie życia re­li­gij­ne­go i czę­ścio­wo po­li­tycz­ne­go.

I tak zresz­tą dosyć już przy­bli­żo­ne. Bo prze­cież Jan Paweł w prze­strze­ni pu­blicz­nej jest bar­dziej obec­ny od Ma­ły­sza, Ku­bi­cy i Ko­wal­czyk razem wzię­tych. Można po­wie­dzieć, że mamy do czy­nie­nia z jakąś nad­po­da­żą, in­fla­cją obec­no­ści. W każ­dej gmi­nie, po­wie­cie, mie­ści­nie, mamy Jana Pawła w do­wol­nej for­mie i po­sta­ci. W mu­zeum JPII w Sie­dl­cach jest „Su­tan­na, piu­ska, czte­ry pary obu­wia, swe­try, ręcz­nik, oku­la­ry, ze­ga­rek ręcz­ny – to wszyst­ko tu po­sia­da­my. To naj­więk­szy zbiór ubrań, tylu rze­czy nie po­sia­da nawet dom ro­dzin­ny w Wa­do­wi­cach” – mówi szef pla­ców­ki. W Woli Niż­nej koło Ja­ślisk stoi w ogród­ku pa­pie­ska fi­gu­ra z ży­wi­cy, na widok któ­rej o mało się nie za­bi­łem autem. W ze­szłym roku przy­kry­to ją dwu­spa­do­wym dasz­kiem. Po świe­cie jeź­dzi żółty, osiem­na­sto­me­tro­wy cią­gnik z na­cze­pą i wozi „pióro, ró­ża­niec, buty, narty, krzyż, su­tan­nę, piu­skę oraz zegar z pry­wat­nej re­zy­den­cji w Ca­stel Gan­dol­fo”.

Śmia­ło rzec można, że nasza oj­czy­zna jest par­kiem te­ma­tycz­nym imie­nia JPII, pa­pie­skim Di­sney­lan­dem i do­kła­da­nie jesz­cze jed­nej ka­ru­ze­li, czy dia­bel­skie­go młyna wy­da­je się przed­się­wzię­ciem tyleż de­spe­rac­ki, co bez­sen­sow­nym.

Umów­my się: po­stać pa­pie­ża nie ma już nic wspól­ne­go z kul­tu­rą. Wspól­nym na­ro­do­wym wy­sił­kiem uczy­ni­li­śmy z niej świąt­ka, po­stać ple­mien­nych z ja­se­łek i przy­do­mo­we­go kra­sna­la. Kre­mów­ki, szla­ki tu­ry­stycz­ne: ma­ło­pol­ski, pod­ha­lań­ski, ko­le­jo­wy, „kluby Lolka” – prze­cież to jest fe­styn i od­pust. I nawet jak przyj­dzie ty­siąc mi­ni­strów i każdy zbu­du­je ty­siąc mu­ze­ów, to się tego ob­ra­zu już w żaden spo­sób nie na „ukul­tu­ral­nić”. Prze­pa­dło. Na wła­sne ży­cze­nie. Mie­li­śmy cie­ka­wą hi­sto­rycz­nie po­stać i zro­bi­li­śmy z niej bał­wa­na, żeby go sobie na skrzy­żo­wa­niach i w ogród­kach sta­wiać. Więc ja pro­szę bar­dzo, żeby w tej kwe­stii moje pie­nią­dze zo­sta­wić w spo­ko­ju. To zna­czy: jak już są wzię­te na kul­tu­rę, by wy­da­wać na kul­tu­rę. Ko­ściół sobie sam świet­nie po­ra­dzi z wła­sny­mi in­we­sty­cja­mi. Trze­ba tylko mu dać szan­sę.

A naj­bez­czel­niej­sze w całej spra­wie jest to, że naj­więk­sza suma poza „do­ta­cją pa­pie­ską”, przy­zna­na w tym mi­ni­ste­rial­nym roz­da­niu to ledwo 600 ty­się­cy, czyli 10 pro­cent po­wyż­szej.

Oto praw­dzi­we pro­por­cje my­śle­nia o kul­tu­rze w urzę­dzie przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu.”

___________________________________________________________________________________________________
#AndrzejStasiuk #TygodnikPowszechny #Kultura #TacawKościele